Kinderopvang Purmerend Peuterspeelzaal Pinkeltje
Dalton De Vreedzame School OPSPOORDe Vreedzame School  is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling.Om dit te bereiken nemen we conflictoplossing als uitgangspunt. Door middel van training van leraren én een serie lessen voor leerlingen leert iedereen op school om beter met conflicten om te gaan.
  
De Vreedzame School wil:
·   leerlingen leren op een andere manier met conflicten om  te gaan;  
·   leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven, op eigen benen zetten;
·   de klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.
De lessen zijn hierbij niet meer dan een belangrijk hulpmiddel, en bieden een kapstok om de inhoud aan te bieden.
Veel belangrijker is de toepassing van het gedachtegoed van De Vreedzame School door de groepsleerkracht (en alle andere volwassenen in de school die met leerlingen te maken hebben) op elk moment in elke situatie! Willen we dat leerlingen hun conflicten op een constructieve manier oplossen, dan zullen we als leerkracht dat zelf ook moeten doen. Willen we dat kinderen zich verantwoordelijk voelen, dan moeten we ze die verantwoordelijkheid wel geven! Kern van het programma zijn de lessen. De leraren geven elke week een les uit de lesmap, het hele jaar door. De lessen zijn een belangrijk hulpmiddel, maar van even groot belang is het gedrag en de overtuigingen van de leerkracht.  Op school zorgt een stuurgroep voor het uitvoeren van klassenbezoeken en het bewaken van de afspraken.Vanaf het tweede jaar van de invoering worden leerlingen, in het kader van toenemende verantwoordelijkheid voor het schoolklimaat, opgeleid tot mediatoren. Zij zijn behulpzaam bij het oplossen van conflicten. Het invoeringstraject van De Vreedzame School bedraagt minimaal twee jaar. Daarna verschuift de nadruk naar continuering en het laten 'landen' in de schoolcultuur. 

Trainingen

Het invoeringstraject op de Akker is gestart in schooljaar 2006-2007. In dit eerste jaar zijn er vijf bijeenkomsten voor de leerkrachten van (ongeveer) een dagdeel geweest.  Het tweede invoeringsjaar, 2007-2008, telde drie studiebijeenkomsten. In de trainingsbijeenkomsten maakten de leerkrachten kennis met de uitgangspunten van het programma en de lessen. Daarnaast is vanaf het tweede jaar gestart met het opleiden van de mediatoren.

Mediatoren

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie door leeftijdgenoten (in het Engels: peer mediation). Mediatie bestaat in Amerika al lang als een professie en is de laatste jaren ook in Nederland in opmars. Peer mediation is een vorm van mediatie waarin de bemiddeling niet door professionele krachten wordt gedaan, maar door mensen uit de eigen groep. Bij peer mediation op scholen bemiddelen leerlingen bij elkaars conflicten. Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school.In het tweede jaar van de invoering van De Vreedzame School wordt een aantal leerlingen getraind als mediator. Alle leerlingen van de school hebben dan de lessen van blok 5: Mediatie gehad. Iedereen weet dus al min of meer wat mediatie inhoudt. De leerlingmediatoren komen uit groep 7 en 8.Eenmaal opgeleid is er elke dag in een school een tweetal mediatoren die 'dienst hebben'. Gedurende de hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. Leerkrachten kunnen ruziënde leerlingen doorsturen naar de mediatoren. 

Ouders
In het eerste en tweede jaar werd een ouderavond over De Vreedzame School georganiseerd. Doel hiervan was het betrekken van de ouders bij dit project en het geven van voorlichting over De Vreedzame School. Ouders spelen uiteraard een belangrijke rol bij het ondersteunen van de kinderen bij het toepassen van de nieuw geleerde vaardigheden. Verder willen wij via onze website en de maandinfo informatie over de Vreedzame School verspreiden. Na het invoeringstraject wordt er eens in de drie jaar een ouderavond georganiseerd. 
 
Stuurgroep
De schoolleiding, enkele leerkrachten uit verschillende bouwen hebben zitting in de stuurgroep.De stuurgroep zorgt voor de continuering van het project op school, dient als vraagbaak, bewaakt de afspraken  en evalueert.  De leden van de stuurgroep voeren, indien praktisch haalbaar, ook klassenbezoeken uit, en voeren de nagesprekken met de leerkrachten. Verder zorgt de stuurgroep voor informatievoorziening naar de ouders, voor het verzamelen van ideeën om het programma te versterken, en voor het regelmatig terug laten komen van De Vreedzame School op team- en bouwvergaderingen.  

Programma-inhoud

De 36 lessen voor alle groepen zijn verdeeld over zes blokken:
Onze klas In dit blok staan de lessen in het teken van het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.
Conflicten zelf oplossen Hierin leren de leerlingen het begrip 'conflict', en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan, hun conflicten oplossen.
Communicatie Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we o.a. aandacht aan de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen in hoe iemand anders het ziet, actief luisteren en samenvatten.
Gevoelens In dit blok worden onder andere twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd: je eigen gevoelens herkennen en erover kunnen vertellen, en het erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander.
Mediatie In dit blok wordt het begrip mediatie aangeboden, en wordt in de bovenbouw het stappenplan voor mediatie geïntroduceerd en geoefend. Vaardigheden uit de voorgaande blokken worden geïntegreerd.
Anders en toch samen Veel conflicten komen voort uit een vooroordeel ten aanzien van verschillen. In dit blok staat samenwerken en het waarderen van verschillen centraal.

Meer informatie is te vinden op www.devreedzameschool.nl en door te googlen op Vreedzame School kom je op heel veel sites van Vreedzame Scholen terecht die enthousiast verhalen over hun successen.