Kinderopvang Purmerend Peuterspeelzaal Pinkeltje
Dalton De Vreedzame School OPSPOOR

Leerlingenraad 2016 - 2017
Er is weer een nieuwe leerlingenraad gekozen.
De leerlingenraad komt regelmatig bijeen om mee te denken over het reilen en zeilen op school. Zoals: *rondleidingen *over Dalton praten *ideeën verzinnen (er worden flyers gemaakt n.a.v. afspraak "we schelden niemand uit") 

De leerlingenraad bestaat uit:
Bruce          Zilvermeeuw groep 5
Djayden       Scholekster groep 6
Kaya            IJsvogel groep 6  
Amber          Fazant groep 7
Bart             Buizerd groep 8
Demi            Rietzanger groep 5
Jesper          Waterhoen groep 7
Siyo             Grutto groep 8


De leerlingenraad is maandag 19 september voor het eerst bijeengekomen. Wat een kanjers!

  

Leerlingenraad

Elke middenbouw- en bovenbouwgroep kiest een vertegenwoordiger voor de ll-raad. 

Waarom een leerlingenraad?

·         De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie; ze tellen
          mee.

·         De leerlingen zijn betrokken en verantwoordelijk voor schoolzaken.

·         De leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.

·         De kwaliteit van de schoolorganisatie wordt bevorderd.

·         De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

·         De leerlingen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor
          de mening van de ander.

·         De leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.

De organisatie

·         In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het schooljaar
          verkiezingen gehouden.
          De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon
          een kringgesprek met een stemronde.

·         Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de
          betrokken groepen uitleg over de leerlingenraad: wat wordt van een lid
          verwacht, hoe verlopen de verkiezingen en hoe worden
          bespreekpunten geïnventariseerd. Een oud-lid van de leerlingenraad kan
          worden uitgenodigd om hierover informatie te geven.

·         Kinderen mogen vooraf zelf aangeven of ze wel of niet gekozen willen worden
          om in de leerlingenraad te komen.

·         In elke groep wordt door de klasgenoten 1 leerling gekozen die namens de
          groep het woord zal voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen
          plaatsvervangers in de ledenraad.

·         De leerlingenraad komt ongeveer 7 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd.

·         Bij elke vergadering is een vertegenwoordiger van de teamleden aanwezig.

·         De leden van de leerlingenraad vertellen na afloop van de elke vergadering in
          hun eigen klas en in de groepen 1 t/m 4 wat er precies besproken is in de
          vergadering.

·         De leerlingen worden gekozen voor 2 jaar en zijn herkiesbaar.